കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ വികസന കോര്പറേഷന് കീഴിലുള്ള ഫിനിഷിങ് സ്കൂൾ ആയ റീച്ച് വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികളിലേക്ക് ട്രെയിനർമാരെ എംപാനൽ ചെയ്യുന്നു. ഐ.ടി , കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ മേഖലകളിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

All applicants should submit their resume, along with certificates of qualification and experience in training. Applications should be mailed to hr@reach.org.in. Last date of submission is on 7th August 2022.

Job Title Last Date Age Experience Qualification
Communicative English Trainer 7th August 2022 Upto 40 years 3 years Graduation/Post Graduation in Communicative English passed in first class
IT Trainer 7th August 2022 Upto 40 years 3 years Graduation in any discipline and PGDCA with good training skills
Soft skill Trainer 7th August 2022 Upto 40 years 3 years PG in any discipline with good communication and presentation skills
Application Form